Kategorie

Newsletter

Tyto obchodní podmínky byly vypracovány na podkladech SOS – Sdružením obrany spotřebitelů, o.s. (www.spotrebi­tele.info).OBECNÉ USTANOVENÍ

Kupující je povinen před započetím nákupu seznámit se s tímto nákupním řádem, dodacími a reklamačními podmínkami, které jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. V případě potřeby (potvrzení objednávky a pod.) je zákazník kontaktován elektronickou poštou, telefonem nebo faxem. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou ne spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

VYMEZENÍ POJMŮ

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel/ prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/ spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

CENY

Všechny ceny produktů jsou uvedeny s daní z přidané hodnoty. Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění. Zvýší-li se cena zboží oproti původní prodejní ceně, má kupující, který je spotřebitelem, právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv úhrad.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Po odeslání objednávky Vám bude zároveň odesláno e-mailem a sms zprávou její potvrzení. V případě, že v tomto potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti okamžitě nás zkontaktujte e-mailem nebo telefonicky na tel. (+420)603 302 033. Kupující má možnost objednávku zrušit, jestliže odvolání dojde dodavateli dříve, než dodavatel závazně potvrdí objednávku. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškození zásilky při dodání. Vnější nepoškození zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě. Kupující, který je spotřebitelem, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY SPOTŘEBITELE

Dodávka objednaného zboží a odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele se řídí zejména § 53 občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.). Je-li kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí. Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a nejlépe v originálním nepoškozeném obalu. Poštovné při vrácení hradí kupující. Tímto ustanovením není nijak dotčeno právo na reklamaci. V případě, že platba byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedicí zboží, bude záloha převedena zpět na účet kupujícího do 2 týdne.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Obč.Z od kupní smlouvy:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 4. na dodávku novin, periodik a časopisů,
 5. spočívajících ve hře nebo loterii

NEPŘEVZETÍ DOBÍRKOVÉ ZÁSILKY

Kupující při potvrzení objednávky a odsouhlasení obchodních podmínek se zavazuje převzít zásilku. Pokud bude objednávka zákazníkem nevyzvednuta, bude zákazník obratem informován e-mailem pro porušení kupní smlouvy. Současně budou zaslány platební podmínky pro uhrazení nákladů spojené s odesláním objednávky, které činní 120 Kč. Nebude-li částka uhrazena do 30-ti dnů od obdržení informačního e-mailu, bude věc postoupena vymáhajícímu oddělení dle občanského zákoníku § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb. Zároveň Vás ve chvíli návratu nepřevzaté zásilky na dobírku uvedeme v seznamu nespolehlivých zákazníků na www.nespolehlivizakaznici.cz. Z této databáze budete vymazán/a ve chvíli uhrazení dluhu.

Objednávku můžete stornovat, pokud ale však nebylo již odesláno na Vaši adresu. Storno objednávky piště vždy na e-mail: info@lax-fashion.cz - NE TELEFONICKY!

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část, pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, se zavazujeme, že Vás neprodleně zkontaktujeme emailem nebo telefonicky a domluvíme se s Vámi na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, odstoupení od smlouvy,…). Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná částka bude nižší než zaplacená, bude částka ve výši rozdílu cen převedena zpět na Váš účet do 30 dnů od odstoupení od smlouvy či výměny zboží. V případě, že tato částka bude vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část, pokud kupujíci neuhradí částku u platby převodem/nedojde k připsání částky na bankovní účet prodávanjíciho/ za zakoupené zboží a to do 14dnů.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Reklamované zboží musí být čisté, v opačném případě může prodávající zboží vrátit zpět zákazníkovi a požadovat náklady tím spojené.

Prodávající odpovídá za vady zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Na požádání je vždy prodávající povinen předat spotřebiteli záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud výrobce záruční list nedodává, nahrazuje ho doklad o nákupu zboží (prodejka, faktura) obsahující uvedené údaje.

Délka záruky je uvedena v záručním listě nebo prodejním dokladu. Není- li v záručním listě uvedena delší záruční doba, platí pro kupujícího, kterým je spotřebitel, záruční doba 24 měsíců od převzetí zboží. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

Kupující při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

 • nevztahuje se na vady způsobené nešetrným a nevhodným zacházením či mechanickým poškozením
 • mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením
 • živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Kontrola dodávky

Doporučujeme, aby kupující zkontroloval obsah dodávky při převzetí balíku od dopravce. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu do 24 hod a o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího.

Vrácení nebo výměna zboží

Zákazník má právo v případě jakékoli nespokojenosti se zaslaným zboží toto zboží vrátit a požadovat za něj peníze nebo výměnu. Toto právo má zákazník ve lhůtě 14 dnů po obdržení (převzetí) zboží. Vrácením se rozumí předání zboží přímo prodávajícímu včetně originální faktury a čísla bankovního účtu, na který bude částka za zboží vyplacena. Kupující zašle doporučeně zboží zpět (nikoliv na dobírku). Náklady na poštovné hradí zákazník. Peníze za zboží budou zákazníkovi vráceny složenkou nebo převodem na jeho účet (pouze Česká republika), a to nejpozději do 30-ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. U poštovní poukázky je poplatek Česká republika 35 Kč, Slovensko 50 Kč, dle sazebníku české pošty, který bude odečtený z hodnoty vráceného zboží. Peníze za přepravné a balné se nevracejí. Zákazník má právo na vrácení zboží bez udání důvodu. V tom případě musí být vrácené zboží nepoužité, nepoškozené, čisté, s visačkou. Pokud je zboží viditelně použité vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé a prodávající si vyhrazuje nárok odečíst zákazníkovi odpovídající částku za náklady na opětovné uvedení zboží do prodeje. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. U výměny zboží kupující opětovně hradí poštovné dle ceníku přepravy a to v plné výši. Pokud se kupující s prodávajícím nedomluví jinak, je VÝMĚNA zboží zasílána na dobírku ( pouze poštovní náklady jsou účtovány) na adresu kupujícího.  

Doprava reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace dodavateli:

LAX fashion, Lucie Krzoková, Helenčina 976, Brno- Žebětín 641 00

Uvedená adresa není kamenná prodejna, ale pouze výdejní místo pro osobní odběry, popř. reklamace.

Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů s tím spojené.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

V současné době je možné využít následující způsoby placení

 • DOBÍRKA – při převzetí dobírky od přepravní služby
 • DOBÍRKA / BALÍK DO RUKY - při převzetí dobírky od přepravní služby / výhody viz. doprava zboží
 • HOTOVĚ – osobní odběry jsou možné po telefonické nebo e-mailové dohodě na adrese - Helenčina 976, Brno- Žebětín 641 00
 • PLATBA PŘEVODEM – na účet dodavatele. Při platbě převodem používejte jako variabilní symbol číslo Vaší objednávky. Číslo účtu je 670100-2200282769/6210
  .
 • PLATBA PŘEVODEM SLOVENSKO - na účet dodavatele. Při platbě převodem používejte jako variabilní symbol číslo Vaší objednávky. Číslo účtu  670100-2200282769/6210

DOPRAVA ZBOŽÍ

Zboží dopravujeme pouze dlouhodobě prověřenými partnery:

Česká pošta – Obchodní balík

Spolehlivá služba, která Vám umožňuje poslat dokumenty i drobné předměty v zásilce s potvrzením. Dodání Obchodního balíku garantuje pošta nejpozději do 2 až 3 pracovních dnů po dni podání. Zásilky jsou sledovány v systému T&T od podání do dodání. Sledování zásilek na http://www.ces­kaposta.cz/…-zasilky.php

Česká pošta – Balík do ruky

Spolehlivá služba, která garantuje dodání následující pracovní den po podání. Zákazník bude informován SMS zprávou a v den doručení pak kontaktován přepravcem pro čas doručení zásilky. Sledování zásilek na http://www.ceskaposta.cz/zasilky.php

Osobní odběr

V Brně dle domluvy na adrese Helenčina 976, Brno- Žebětín 641 00. Náš tým Vás bude kontaktovat ohledně termínu a časovém rozhraní k vyzvednutí zboží, co nejdříve to bude možné, nejpozději však do 24h od vytvoření objednávky. Kupující může k objednávce připojit poznámku nebo nás telefonicky či e-mailem kontaktovat o termínu předání zboží, který je pro něj vyhovující. Objednávka bude rezervována maximálně po dobu 7 dnů od zadání do systému. Pokud zákazník objednávku nevyzvedne do daného termínu, bude automaticky stornována.

CENÍK PŘEPRAVY ZBOŽÍ

 • Dobírka 120 Kč 
 • Platba předem na bankovní účet 75 Kč
 • Balík do ruky / dobírka 150 Kč
 • Platba předem na bankovní účet SLOVENSKO 120 Kč
 • Dobírka SLOVENSKO 180 Kč + místní poplatek za zpracování cca 5 Euro / Zrušeno
 • Doprava po Brně 50 Kč
 • Osobní vyzvednutí ZDARMA
 • Při nákupu nad částku 2.500,- Kč: poštovné ZDARMA
 • Při nákupu nad částku 1.500,- Kč: doprava po Brně ZDARMA

Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

DOPRAVA ZBOŽÍ Z EXTERNÍHO SKLADU

Nabídka zboží z externího skladu je mnoha výrobců a distributorů, což může způsobit různé dodací lhůty. Naší snahou je zajistit dodávku zboží v co nejkratším možném termínu, maximálně však 4 týdny od připsání částky v plné výši objednaného zboží včetně poštovného na účet prodávajícího. V případě, že není možné zajistit dodávku zboží v uvedené lhůtě, budeme po zjištění této skutečnosti kupujícího neprodleně kontaktovat a bude naší snahou se dohodnout na dalším postupu ke spokojenosti kupujícího. V případě, že kupující nepřistoupí na dohodu, má možnost bez jakékoliv sankce odstoupit od kupní smlouvy.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

E-SHOP PŘEVZAL NOVÝ MAJITEL

PROVOZOVNA/ KORESPONDEČNÍ ADRESA:

Lucie Krzoková

Helenčina 976

Brno - Žebětín

641 00

PO - PÁ 10:00 - 17:00

SO         9:00 - 12:00

 

Zákaznický servis:

Petra Nollová

e-mail: info@lax-fashion.cz

tel.: +420 603 302 033

 

Fakturační adresa/ odpovědná osoba:

(neslouží k reklamacím!!!)

Lucie Krzoková (Nollová)

Velešovice 131

683 01 Velešovice

IČ: 72504234

e-mail: nollovalucie@seznam.cz

tel.: +420 725 974 247

bankovní spojení: 670100-2200282769/6210

 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku.


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč

Košík K pokladně

Novinky

Momentálně nejsou žádné novinky